Regulamin
1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi [„Regulamin”].
2. Świadczenie polega na wytwarzaniu i dostarczaniu treści w postaci cyfrowej [treści cyfrowe] a tym samym aktywacji dostępu dla zakupionego konta [„Konto”]na zasadach określonych w Regulaminie [„Usługa”]. Zależy nam na bliskim kontakcie z Użytkownikami i jak najlepszym dopasowaniu Usługi do ich potrzeb dlatego proces zakupowy oparty jest na indywidualnym kontakcie.
3. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym następuje w jeden sposób, tj. poprzez  wykonanie usługi handlowej.
4. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (25 Grafton Rd W3 6PB London UK).
5. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2018r.
7. Usługa wykonywana jest bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Kupującego, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
8. Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie płatnej Usługi od dnia zaksięgowania płatności.
2 Definicje
1.Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, dokładny adres (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2.Adres reklamacyjny:
Agnieszka Juszczyk
25 Grafton Rd
W3 6PB Acton
Londyn UK
3.Cennik dostaw – dostawa produktu jest darmowa i odbywa się drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy podany przy zakupie produktu.
4.Dane kontaktowe:
Agnieszka Juszczyk
25 Grafton Rd
W3 6PB Acton
Londyn UK
e-mail: kontakt@bezbolesneusuwaniecukru.pl

5. Dostawa –dostawa produktu jest darmowa i odbywa się drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy podany przy zakupie produktu.
6. Dowód zakupu –faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) i innymi stosownymi przepisami prawa.
7. Karta produktu– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u  Sprzedającegozakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)
10. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (Dz.U. 2007 nr 171 poz. 1206)
11. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepieproduktów na podstawie wyborów Kupującego.
13. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.
14. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupującylub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
16. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
17. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w §2 niniejszego Regulaminu.
18. Podmiot uprawniony– podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 1823).
19. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827)
20. Produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
21. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem
22. Przedmiot świadczenia– przedmiot umowy.
23. Punkt odbioru– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
24. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionychprowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku  (Dz.U. 2016 poz. 1823) i  dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
25. Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
26. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem http://bezbolesneusuwaniecukru.pl/  za pośrednictwem, którego Kupującymoże złożyć zamówienie.
27. Sprzedający:
Agnieszka Juszczyk
25 Grafton Rd 
W3 6PB 
Londyn UK
KONTO BANKOWE: 98 1160 2202 0000 0000 4275 3827 

28. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
29. Termin realizacji– 24 godziny od zaksięgowania wpłaty.
30. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku  (Dz.U. 2014 poz. 827) w przypadku Konsumentówi umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) w przypadku Kupujących.
31. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
32. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
33. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 art 556)
34. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
3 Warunki ogólne
1. Umowazawierana jest w języku Polskim oraz Angielskim zgodnie z Polskim i Brytyjskim prawem i niniejszym regulaminem.
2.Miejsce wydania rzeczy  obejmuje całą Unię Europejską.
3.Sprzedający sprzedaje i dostarcza produkty na terenie Unii Europejskiej.
4.Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
5.Rodzaj i zakres świadczonej Usługi
W Serwisie dostępna jest usługa płatna– Sprzedający drogą elektroniczną ustala z Kupującym czy zakup ma być dokonany wyłącznie na dostęp do usługi. Jeden Kupujący może utworzyć tylko 1 konto
Adres e-mail ustawiony do otrzymywania powiadomień nie może być zmieniony.
6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającegowyrażone są w Polskiej i Brytyjskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowyw celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji  .pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji .pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
8. Sprzedającyinformuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
9. Płatnościsą obsługiwane przez spółkę : 1) PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, operatora serwisu PayU 2) PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, która stanowi organ nadzorujący PAYPAL Polska sp.z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, KRS : 0000289372, operatora serwisu płatności PayPal.com.
10. Platności realizowane są poprzez transakcje między podmiotami, takie jak : przelew
11. W przypadku płatnościkartami kredytowymi, w Sklepiedostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
12. Sprzedającynie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupującyponiesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
13. Wymagania techniczne 
Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawności działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu  http://bezbolesneusuwaniecukru.pl/, należy je wszystkie wyłączyć.
14. Kupującymoże skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklepw celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
15.Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
4 Zawarcie umowy i realizacja
1. Sprzedający świadczy Usługę na podstawie umowy zawartej drogą elektroniczną .
2. Zamówieniamożna składać 24 godziny na dobę.
3. W celu złożenia zamówieniaKupującypowinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
1. dodanie do koszyka produktu;
2. wybór rodzaju dostawy;
3. wybór rodzaju płatności;
4. wybór miejsca wydania rzeczy;
5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.
4. Zawarcie umowyz Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
5. Realizacja zamówieniaKonsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
6. Zawarcie umowyz Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówieniaprzez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
7. Realizacja zamówieniaKlienta  płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowyi zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
8. Realizacja zamówieniaKlientamoże być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia.
9. Wysłanie przedmiotu umowynastępuje w terminie określonym na karcieproduktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
10. Zakupiony przedmiot umowyjest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedażywysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt. 6b.
11. Sprzedający wystawia faktury. Możliwe jest uprzednie wystawienie faktury proforma (ustalane jest to za pomocą e-maila na etapie składania oferty)
5. Prawa i obowiązki Kupującego
1. Każdy Kupujący ma prawo korzystać z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Każdy Kupujący może zadawać pytania. Sprzedający udziela na nie odpowiedzi w terminie do 14 dni roboczych.
Każdy Kupujący zobowiązuje się:
a) do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi;
b) do posługiwania się danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi;
c) korzystać z Usługi zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przeznaczeniem Usługi oraz zasadami współżycia społecznego;
d) korzystać z Usługi w sposób nieprowadzący do jej niedziałania, utrudniania lub zakłócania funkcjonowania (w przypadku logowania się różnych Kont z tego samego adresu IP mogą wystąpić zakłócenia podobnie jeśli na to samo Konto logują się różne osoby w tym samym czasie);
e) niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Kupujących, osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego albo innych Kupujących lub osób trzecich;
 f) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 g) korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, nieingerowania w kod źródłowy strony;
h) niegenerowania nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Usługa;
i) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
j) korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
k) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
l) korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
m) nieudostępniania danych dostępowych do Konta w Serwisie osobom trzecim.
6 Prawa i obowiązki Sprzedającego
1. Sprzedający może pytać Kupujących o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania z Usługi oraz sposobu zakładania Kont. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą systemu teleinformatycznego.
2. Sprzedający może wysyłać za pomocą adresu e-mail, powiadomienia dotyczące Serwisu.
3. Sprzedający może badać sposób korzystania z Usługi, w szczególności poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających go udoskonalać funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki zgodnie z Polityką Prywatności). Jeżeli Sprzedający nie informuje o przetwarzaniu cookies oznacza to, że ich nie przetwarza (za wyjątkiem sesyjnych plików cookies – tzw. techniczne, o których informować nie musi).
4. Sprzedający ma prawo, według własnego uznania, zmienić właściwości, funkcjonalności Usługi, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości świadczonej Usługi.
5. Sprzedający zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Dołoży on wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Kupującego i nie spowodowała obniżenia jakości świadczonej Usługi.
7 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiegoprawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsumentmoże złożyć pisemnie na adres Sprzedającegolub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bezbolesneusuwaniecukru.pl
4. Sprzedającyniezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowyi inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
6. Konsumentma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsumentwyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumentado chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wygasa z chwilą realizacji Zamówienia. Akceptując Regulamin Zamawiającyoświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze względu na charakter produktu, w szczególności ze względu na fakt, iż Produkt stanowi treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym i nie może zostać zwrócony.
14. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
8 Rękojmia
1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentemjeżeli wada fizycznazostała stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wadajest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
2. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedającyjest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedającymoże odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsumentmoże żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumentabyłoby nadmiernie utrudnione, Konsumentobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
13. Sprzedającyobowiązany jest przyjąć od Konsumentarzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądania usunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydaniarzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydaniarzeczy Konsumentowi.
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydaniarzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydaniarzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającegolub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedającyodpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w §5 pkt. 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsumentżądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowiz tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt. 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsumentdowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedającynie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23. Sprzedającyo ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
9 Ochrona danych osobowych
1. Sprzedający jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2281 z późn. zm.). Usługodawca stosuje środki kryptograficznej ochrony do przetwarzania danych osobowych oraz przestrzega przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Korzystanie z Serwisu jest szyfrowane – logowanie, rejestracja, przeglądanie (SSL).
2. Sprzedający zobowiązuje się? do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawa? o świadczeniu usług droga? elektroniczna? [Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204] z dnia 18 lipca 2002 roku.
3. . Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemuwyraża zgodę? na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
4. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego , a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
5. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Ponadto ma prawo do żądania od Sprzedającego danych osobowych zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
6. Kupujący w razie wykrycia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do właściwego sprawie organu nadzorczego.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przetwarzanie danych osobowych w skutek grupowania ich pod kątem demograficznym lub behawioralnym [profilowanie]przy uprzedniej zgodzie Kupującego.
8. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do zgłoszenia jednostce nadzorującej wszystkich incydentów które spowodowały wyciek danych osobowych, bądź godziły w bezpieczeństwo ich przechowywania. Ponadto zobowiązany jest do powiadomienia wszystkich osób, których ten incydent dotyczył.
9. Każdy może zapisać się na newsletter, który jest wysyłany przez Sprzedającego, jak i w dowolnym momencie poprosić o zmianę danych albo cofnąć zgodę na newsletter. Newsletter wysyłany jest za pomocą systemu Brilliant Technologie Ltd z siedzibą w Londynie .
10 Polityka Prywatności
1. Adres e-mail Kupującego oraz jego dane nie są widoczne dla nikogo poza Sprzedającym. Adres e-mail nie może zostać zmieniony przez Kupującego oraz nie podlega jakimkolwiek modyfikacjom.
2. Sprzedający nie ingeruje w dane osobowe Kupującego, za wyjątkiem wyraźniej prośby Kupującego lub w przypadku naruszenia Regulaminu.
11 Własność intelektualna
1. Wszelkie oprogramowanie i treści cyfrowe zawarte w Serwisie, takie jak tekst, grafika, loga, zdjęcia, pliki audio lub video przysługują Sprzedającemu albo osobie trzeciej (wynika z oznaczenia) i są prawnie chronione.
2. Nazwa „Bezbolesne Usuwanie Cukru z Diety” używana jest w obrocie gospodarczym na terenie Polski i UK bez ograniczeń czasowych przez Sprzedającego i ma na celu identyfikację oraz odróżnienie Usług względem produktów i usług osób trzecich. Jest to nazwa handlowa.
3. Powyższe oznaczenia i materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Sprzedającego, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić klientów lub potencjalnych klientów w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Usługodawcy: nie można prezentować publicznie dostępu do treści dostępnych w Serwisie, nagrywać jakichkolwiek filmów zawierających treści Serwisu, udostępniać zrzutów ekranu zawartości Serwisu, nagrywać treści Serwisu w formie plików audio, kopiować treści Serwisu i rozpowszechniać je poza Serwisem.
4. Kupującemu ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać informacji o prawach własności intelektualnej, a także powielać, dokonywać opracowań lub modyfikacji treści dostępnych w Serwisie bez zgody Sprzedającego.
5. Poszczególne prawa w zakresie własności intelektualnej mogą zostać dookreślone bezpośrednio w miejscu umieszczenia danego dobra niematerialnego w Serwisie.
6. W przypadku odnotowania przez osobę trzecią naruszenia prawa jest ona zobowiązana do kontaktu i przesłania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze udostępnionych danych, w tym danych osobowych przez Kupującego .
12 Postanowienia końcowe
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedającydeklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani KupującyBędą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującegow zakładce regulamin (http://bezbolesneusuwaniecukru.pl/regulamin ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsumentwyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsumentmoże również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przed sądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
5. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.